ﭼﮕوﻧه ﺳرﻧوﺷت ﭘوﺗﯾن ﺑﺎ ﺟﻧﮓ او در اوﮐراﯾن ﮔره ﺧورده اﺳت

0 7


  • استیو روزنبرگ
  • سردبیر روسیه، مسکو

ولادیمیر پوتین سکان قایقی را در دست دارد و افسری در کنار او، به چیزی اشاره می‌کند، سپتامبر ۲۰۱۶

منبع تصویر، Russian government

توضیح تصویر،

ولادیمیر پوتین بیش از ۲۰ سال است که در روسیه در راس قدرت است

ﻣدام ﺑه ﭼﯾزی ﻓﮑر ﻣﯽﮐﻧم ﮐه ﺳه ﺳﺎل ﭘﯾش از ﺗﻠوﯾزﯾون دوﻟﺗﯽ روﺳﯾه ﺷﻧﯾدم.

در آن زﻣﺎن از روسھﺎ ﺧواﺳﺗه ﻣﯽﺷد از ﺗﻐﯾﯾراﺗﯽ در ﻗﺎﻧون اﺳﺎﺳﯽ ﺣﻣﺎﯾت ﮐﻧﻧد ﮐه وﻻدﯾﻣﯾر ﭘوﺗﯾن را ﻗﺎدر ﻣﯽﺳﺎﺧت ﺗﺎ۱۶ ﺳﺎل دﯾﮕر در ﻗدرت ﺑﻣﺎﻧد.

ﻣﺟری اﺧﺑﺎر ﺑرای ﻣﺗﻘﺎﻋد ﮐردن ﻣردم، رﺋﯾسﺟﻣﮭور ﭘوﺗﯾن را ﻧﺎﺧداﯾﯽ ﺗوﺻﯾف ﮐرد ﮐه ﮐﺷﺗﯽ ﺧوب روﺳﯾه را از ﻣﯾﺎن آب‌ھﺎی توﻓﺎن‌زده ﻧﺎآرام ﺟﮭﺎن ﻋﺑور ﻣﯽدھد.

او اداﻣه داد: «روﺳﯾه واﺣه ﺛﺑﺎت اﺳت، ﯾﮏ ﺑﻧدر اﻣن. اﮔر ﭘوﺗﯾن نبود ﭼه ﺑر ﺳر ﻣﺎ ﻣﯽآﻣد؟»Source link

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.